BẢNG BÁO GIÁ LINH KiỆN BẾP ĐiỆN

(Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT, giá tính dựa trên thanh toán bằng tiền mặt)
STT MÃ SỐ TÊN MẶT HÀNG SỐ LƯỢNG QUI CÁCH Đ.GIÁ GHI CHÚ
1 LD LỒNG ĐÈN (ĐỎ) 1 CÁI AS 200 Đ
2 NCN NÚT CHỊU NHIỆT 1 CÁI PP 400 Đ
3 NCD NÚT CHUÔNG ĐỎ 1 CÁI ABS 500 Đ
4 HP HỘP PIN 1 CÁI ABS 800 Đ
5 HNDMN HỘP + NẮP DOMINO 1 BỘ ABS 1.500 Đ

BẢNG BÁO GIÁ LINH KiỆN BẾP GAS

(Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT, giá tính dựa trên thanh toán bằng tiền mặt)
STT MÃ SỐ TÊN MẶT HÀNG SỐ LƯỢNG CHẤT LiỆU GIÁ GHI CHÚ
. . NÚT . . . .
1 NBA-XP-01 NÚT BẾP ÂM CỐT XÉO PHẢI 1 CÁI ABS ĐEN ZIN 1.000 Đ MẪU MỚI
2 NBA-XT-01 NÚT BẾP ÂM CỐT XÉO TRÁI 1 CÁI ABS ĐEN ZIN 1.000 Đ MẪU MỚI
3 NBA-CD-XP-01 NÚT BẾP ÂM CỐT DÀI XÉO PHẢI 1 CÁI ABS ĐEN ZIN 1.000 Đ MẪU MỚI
4 NBA-CD-XT-01 NÚT BẾP ÂM CỐT DÀI XÉO TRÁI 1 CÁI ABS ĐEN ZIN 1.000 Đ MẪU MỚI
5 NKC-XP-01 NÚT BẾP ÂM KIM CƯƠNG MỚI
CỐT XÉO PHẢI
1 CÁI ABS ĐEN ZIN 2.200 Đ MẪU MỚI
6 NKC-XT-01 NÚT BẾP ÂM KIM CƯƠNG MỚI
CỐT XÉO TRÁI
1 CÁI ABS ĐEN ZIN 2.200 Đ MẪU MỚI
7 NKC-XP-02 NÚT BẾP ÂM KIM CƯƠNG MỚI
CỐT XÉO PHẢI
1 CÁI ABS XÁM ZIN 2.500 Đ MẪU MỚI
8 NKC-XT-02 NÚT BẾP ÂM KIM CƯƠNG MỚI
CỐT XÉO TRÁI
1 CÁI ABS XÁM ZIN 2.500 Đ MẪU MỚI
9 NVM-01A NÚT VUÔNG MỚI CỐT THƯỜNG
VÀ VÀNH TRÒN KHÔNG CHÂN
1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN ZIN 2.000 Đ MẪU MỚI
10 NVM-01B NÚT VUÔNG MỚI CỐT DÀI
VÀNH TRÒN 4 CHÂN 5 LY + IN
1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN ZIN 2.500 Đ MẪU MỚI
11 NVM-01C NÚT VUÔNG MỚI CỐT DÀI
VÀNH TRÒN 4 CHÂN 7 LY +IN
1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN ZIN 2.500 Đ MẪU MỚI
12 NBGCN-01 NÚT BẾP GAS CÔNG NGHIỆP 1 CÁI ABS ĐEN ZIN 1.200 Đ MẪU MỚI
13 NBGCN-02 NÚT BẾP GAS CÔNG NGHIỆP 1 CÁI ABS XÁM ZIN 1.300 Đ MẪU MỚI
14 NCOG-01 NÚT CHỤP ỐNG GA 1 CÁI PP XÁM ZIN 60 Đ MẪU MỚI
15 NCOG-04 NÚT CHỤP ỐNG GA 1 CÁI PP TRẮNG ZIN 100 Đ MẪU MỚI
16 NKVL-01 NÚT KiẾNG VUÔNG LỚN (MỚI) 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN ZIN 2.000 Đ MẪU MỚI
17 NKVL-02 NÚT KiẾNG VUÔNG LỚN (MỚI) 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS XÁM ZIN 2.200 Đ MẪU MỚI
18 NKVL-03 NÚT KiẾNG VUÔNG LỚN (MỚI) 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐỎ ZIN 2.500 Đ MẪU MỚI
19 NKV-01 NÚT BẾP KiẾNG VUÔNG 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN 1.500 Đ
20 NKV-02 NÚT BẾP KiẾNG VUÔNG 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS XÁM 1.700 Đ
21 NKV-03 NÚT BẾP KiẾNG VUÔNG 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐỎ 2.000 Đ
22 NKT-01 NÚT BẾP KiẾNG TRÒN 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN 1.500 Đ
23 NKT-02 NÚT BẾP KiẾNG TRÒN 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS XÁM 1.700 Đ
24 NKT-03 NÚT BẾP KiẾNG TRÒN 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐỎ 2.000 Đ
25 NKN-01 NÚT KHUYẾT NHỎ 2 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN 1600 Đ
26 NSN-01 NÚT S NHỎ 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN 1.400 Đ
27 NSN-02 NÚT S NHỎ 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS XÁM 1.600 Đ
28 NSL-01 NÚT S LỚN 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN 1.500 Đ
29 NSL-02 NÚT S LỚN 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS XÁM 1.700 Đ
30 NLL-01 NÚT LƯỠI LiỀM 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ĐEN 1.500 Đ
31 NLL-02 NÚT LƯỠI LiỀM 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS XÁM 1.700 Đ
32 NMT-01 NÚT MŨI TÊN 1 BỘ: 2 NÚT ABS ĐEN 1.500 Đ
33 NMT-02 NÚT MŨI TÊN 1 BỘ: 2 NÚT ABS XÁM 1.700 Đ
34 NKL-01 NÚT KHUYẾT LỚN 1 BỘ: 2 NÚT ABS ĐEN 1.300 Đ
35 NKL-02 NÚT KHUYẾT LỚN 1 BỘ: 2 NÚT ABS XÁM 1.500 Đ
36 NRN-01 NÚT RINNAI (TRÒN) 1 BỘ: 2 NÚT ABS ĐEN 1.300 Đ
37 NRN-02 NÚT RINNAI (TRÒN) 1 BỘ: 2 NÚT ABS XÁM 1.500 Đ
38 NNML-01 NÚT NAMILUX (VUÔNG) 1 BỘ: 2 NÚT ABS ĐEN 1.300 Đ
39 NNML-02 NÚT NAMILUX (VUÔNG) 1 BỘ: 2 NÚT ABS XÁM 1.500 Đ
40 NXV NÚT XI VÀNG 1 NÚT ABS ZIN 2.000 Đ
41 NXB NÚT XI BẠC 1 NÚT ABS ZIN 2.000 Đ
42 NDDT-CD NÚT ĐEN DĨA TRẮNG CỐT DÀI THƯỜNG 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ZIN 3000 Đ MẪU MỚI
43 NDDT-CN NÚT ĐEN DĨA TRẮNG CỐT NGẮN THƯỜNG 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ZIN 3000 Đ MẪU MỚI
44 NXDD-CD NÚT XÁM DĨA ĐEN CỐT DÀI THƯỜNG 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ZIN 3000 Đ MẪU MỚI
45 NXDD-CN NÚT XÁM DĨA ĐEN CỐT NGẮN THƯỜNG 1 BỘ: 2 NÚT_2 DĨA ABS ZIN 3000 Đ MẪU MỚI
46 NXDD-CD-XP NÚT BẾP ÂM NÚT XÁM DĨA ĐEN
CỐT DÀI XÉO PHẢI
1 NÚT ABS ZIN 1500 Đ MẪU MỚI
47 NXDD-CD-XT NÚT BẾP ÂM NÚT XÁM DĨA ĐEN
CỐT DÀI XÉO TRÁI
1 NÚT ABS ZIN 1500 Đ MẪU MỚI
48 NXDD-CT-XP NÚT BẾP ÂM NÚT XÁM DĨA ĐEN
CỐT THƯỜNG XÉO PHẢI
1 NÚT ABS ZIN 1500 Đ MẪU MỚI
49 NXDD-CT-XT NÚT BẾP ÂM NÚT XÁM DĨA ĐEN
CỐT THƯỜNG XÉO TRÁI
1 NÚT ABS ZIN 1500 Đ MẪU MỚI
CHÂN BẾP
1 CBD-T CHÂN BẾP ĐÔI (TRUNG) 1 KG PVC 15.000 Đ
2 CBD-C CHÂN BẾP ĐÔI (CAO) 1 KG PVC 15.000 Đ
3 CAL-C CHÂN ÂM LY CAO 1 KG PVC 15.000 Đ
4 CAL-T CHÂN ÂM LY 1 KG PVC 15.000 Đ
5 CNTT CHÂN BẾP NTT 1 KG PVC 15.000 Đ
6 CBDL CHÂN BẾP GAS DU LỊCH 1 KG PVC 15.000 Đ
MẶT NẠ NHỰA BẾP ĐÔI – ( MẶT BẾP CONG)
1 MN6N-01 MẶT NẠ 6 TẤC NHẤN TRỌN BỘ ABS ĐEN ZIN 14.000 Đ
2 MN6N-02 MẶT NẠ 6 TẤC NHẤN TRỌN BỘ ABS XÁM ZIN 16.000 Đ
3 MN7N-01 MẶT NẠ 7 TẤC NHẤN TRỌN BỘ ABS ĐEN ZIN 16.000 Đ
4 MN7N-02 MẶT NẠ 7 TẤC NHẤN TRỌN BỘ ABS XÁM ZIN 18.000 Đ
5 MN65V-01 MẶT NẠ 6500 Ô VOAN VẶN TRỌN BỘ ABS ĐEN ZIN 17.000 Đ
6 MN65V-02 MẶT NẠ 6500 Ô VOAN VẶN TRỌN BỘ ABS XÁM ZIN 19.000 Đ
7 MN7V-01 MẶT NẠ 7 TẤC Ô VOAN VẶN TRỌN BỘ ABS ĐEN ZIN 17.000 Đ
8 MN7V-02 MẶT NẠ 7 TẤC Ô VOAN VẶN TRỌN BỘ ABS XÁM ZIN 19.000 Đ
9 MN68V-01 MẶT NẠ 6800 NÚT VẶN TRỌN BỘ ABS ĐEN ZIN 17.000 Đ
10 MN68V-02 MẶT NẠ 6800 NÚT VẶN TRỌN BỘ ABS XÁM ZIN 19.000 Đ
BẾP GAS DU LỊCH
1 MN-NML MẶT NẠ BẾP GAS NAMILUX 1 CÁI ABS ĐEN ZIN 1.000 Đ
2 NV-NML NÚT VẶN BẾP GAS NAMILUX 1 CÁI ABS ĐEN ZIN 750 Đ
3 NG-NML NÚT GẠT BẾP GAS NAMILUX 1 CÁI ABS ĐEN ZIN 150 Đ
4 MNDL-N MẶT NẠ DU LỊCH (NHÁM) 1 CÁI ABS ĐEN 500 Đ
5 MNDL-B MẶT NẠ DU LỊCH (BÓNG) 1 CÁI ABS ĐEN 550 Đ
6 MNDL-BD MẶT NẠ DU LỊCH BD 1 CÁI ABS ĐEN 900 Đ MẪU MỚI
7 NVDL-BD NÚT VẶN DU LỊCH BD 1 CÁI ABS ĐEN 450 Đ MẪU MỚI
8 NGDL-BD NÚT GẠT DU LỊCH BD 1 CÁI ABS ĐEN 150 Đ MẪU MỚI
9 NVDL NÚT VẶN DU LỊCH 1 CÁI ABS ĐEN 240 Đ
10 NGDL NÚT GẠT DU LỊCH 1 CÁI PP 60 Đ
11 TBDL-N TRỌN BỘ DU LỊCH (NHÁM) +
NÚT VẶN + NÚT GẠT + 4 CHÂN BẾP
TRỌN BỘ ABS ĐEN + PP 1.050 Đ KHÔNG KÉO LỤA
12 TBDL-N-3M TRỌN BỘ DU LỊCH (NHÁM) +
NÚT VẶN + NÚT GẠT + 4 CHÂN BẾP
TRỌN BỘ ABS ĐEN + PP 1.150 Đ KÉO LỤA 3 MÀU
13 TBDL-B TRỌN BỘ DU LỊCH (BÓNG) +
NÚT VẶN + NÚT GẠT + 4 CHÂN BẾP
TRỌN BỘ ABS ĐEN + PP 1.100 Đ KHÔNG KÉO LỤA
14 TBDL-B-3M TRỌN BỘ DU LỊCH (BÓNG) +
NÚT VẶN + NÚT GẠT + 4 CHÂN BẾP
TRỌN BỘ ABS ĐEN + PP 1.200 Đ KÉO LỤA 3 MÀU
15 NHDL HỘP NHỰA BẾP GAS DU LỊCH 1 CÁI PP 10.500 Đ
16 NHDL-XK HỘP NHỰA LỚN BẾP GAS DU LỊCH XuẤT KHẨU 1 CÁI PP 12.000 Đ MẪU MỚI